Układ oddechowy

Układ oddechowy. Nerwy przeponowe, które unerwiają ruchowo przeponę, biorą początek z przednich korzeni C3,415, które nie powinny być blokowane, ponieważ prowadzi to do porażenia przepony. Wystąpienie bezdechu może zależeć od niedokrwienia rdzenia przedłużonego lub toksycznego działania leku podanego zewnątrzoponowo. Podczas analgezji rdzeniowej oddech zawsze staje się wolny i płytki, w zależności od rozległości porażenia ruchowego. Przepona i mięśnie międzyżebrowe od 5 do 9 zapewniają czynność wdechową, dającą wentylację minutową poniżej 40 I/minutę u chorego pozostającego w spoczynku wydech odbywa się bez udziału mięśni, jeżeli zachowana jest pełna drożność dróg oddechowych. Odruch kaszlowy nie jest w pełni wydolny, jak również znika możliwość zwiększenia ciśnienia śródpłucnego101. Porażenie mięśni międzyżebrowych kompensowane jest niższym ustawieniem przepony, co jest ułatwione

dzięki zwiotczeniu ściany jamy brzusznej. Uważano początkowo, że prowadzi to do hi- poksji i hiperkapni, lecz nowsze badania tego nie potwierdzają10®. Donoszono o spadku średniej wydechowej objętości zapasowej do 48% przy analgezji podpajęczynówkowej i do 21% przy analgezji zewnątrzoponowej. Natomiast średnia pojemność wdechowa pozostawała prawie nie zmieniona103. Nawet nieznaczne porażenie korzeni, z których biorą początek nerwy przeponowe, powoduje, że chory nie może mówić, ale jest w stanie szeptać. W sytuacji takiej choremu natychmiast należy podać tlen. Podawanie tlenu jest korzystne w wysokich blokadach rdzeniowych ze względu na występującą brady- kardię, spadek rzutu serca oraz ogólny wzrost oporu obwodowego10,1. Tlen podaje się również przy kojarzeniu analgezji rdzeniowej z anestezją105. Oddychanie jest swobodne, a u chorych ze schorzeniami oskrzelowo-płucnymi o typie zaporowym następuje odruchowe rozszerzenie oskrzeli, na skutek stymulacji baroreceptorów zatoki szyjnej i łuku aorty przez hipotensję100. Objętość krwi w krążeniu płucnym jest zmniejszona, niższe jest również ciśnienie w tętnicy płucnej na skutek zmniejszonego powrotu żyl- nego do prawego serca107. Podczas blokady zewnątrzoponowej może wystąpić hipowen- tylacja niepostrzeżenie przechodząca w bezdech, prawdopodobnie jako efekt toksycznego działania podanego środka analgetycznego. W przypadku porażenia oddechu nie-zwłocznie należy zastosować sztuczną wentylację IPPV, wykorzystując aparat do anestezji, respirator lub metodę usta-usta.

Wydolność oddechowa w okresie pooperacyjnym jest lepsza w analgezji rdzeniowej niż w przypadkach stosowania centralnie działających analgetyków. Obserwuje się również mniejszy spadek czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) i co za tym idzie, nie zwiększony przeciek nieutlenowanej krwi przez płuca, który może wzrastać w wyniku zamykania się pęcherzyków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>