Przegroda międzykomorowa

W przedsionku rozwija się od góry początkowa pierwotna przegroda, tworząc sierpowatą przegrodę pierwszą, od dołu natomiast, z tkanki mezenchymalnej kanału przedsionkowo-komorowego, tworzy się nieduża przegroda pośrednia i poduszeczki wsierdziowe. Między tymi przegrodami istnieje ubytek pierwotny (foramen primum). Po pewnym czasie otwór ten zarasta, natomiast pęka delikatna przegroda pierwotna powyżej i tworzy się wtórny ubytek międzyprzedsionkowy (foramen secun- clum). Jednocześnie po prawej stronie przegrody wyrasta wtórna przegroda i przysłania znaczną część otworu wtórnego, tworząc jakby zastawkę dającą się odchylić w kierunku lewego przedsionka (foramen oucile) -• połączenie anatomiczne i czyn-nościowe między obu przedsionkami, konieczne dla życia płodu.

Przegroda międzykomorowa tworzy się z fałdu mięśniowego znajdującego się w dnie pierwotnej wspólnej komory, który również w 4 tygodniu życia zarodkowego wzrasta ku górze, lecz nie dorasta do poduśzeczek. Przez pewien czas pozostaje tu otwór łączący obie komory. W dalszym przebiegu życia zarodkowego, ok. 7 tygodnia, ubytek ten zostaje zamknięty blaszką błoniastą wyrastającą częściowo z poduśzeczek wsierdziowych, a częściowo z przegrody pośredniej. W końcowym okresie wykształcania się przegród, przedsionków i komór powstają włókniste pierścienie 4 zastawek, które przerywają ciągłość autonomicznego układu przewodzącego, rozchodzącego się specjalnie zróżnicowanymi włóknami mięśniowymi.

Podział wspólnego pnia tętniczego powstaje wskutek zrośnięcia się dwóch spiralnie rosnących listewek z poduśzeczek wsierdziowych, mających swój początek w po- dzielnej na dwie części opuszce pierwotnej. Z jednej części opuszki tworzy się droga odpływu z prawej komory, a z drugiej części – droga odpływu z lewej komory. Zastawki aortalne i płucne powstają ze zgrubień wewnętrznej powierzchni wytworzonych już ujść obu tętnic dużych. Początkowo jest ich 4, a następnie, gdy opuszka zróżnicuje się na dwie drogi odpływu, jedna para dzieli się na dwa płatki, tworząc ostatecznie po trzy płatki w każdym pniu tętniczym. Po ukończonym podziale pnia i opuszki aorta otwiera się do komory przedniej prawej.

Jednocześnie ze zgrubień wyrastających ze ściany komór, z poduśzeczek wsierdziowych i wolnej ściany obu komór powstają zastawki przedsionkowo-komorowe: lewa – dwupłatowa i prawa – trój płatowa. Kształtowanie się serca kończy się pod koniec 8 tygodnia życia zarodkowego, kiedy ukształtowane są podstawowe elementy aorty, żył głównych i przewodu tętniczego. W dalszym ciągu życia płodowego ich budowa staje się bardziej złożona. W połowie 3 miesiąca serce wyróżnia się przeważającą nad innymi narządami wielkością i masą (10% masy całego płodu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>