Category Porady

Pierwsze znieczulenie

Pierwsze znieczulenie rdzeniowe wykonane zostało przez J. Leonarda Corninga (1855- -1923), neurologa z Nowego Jorku w r. 18854. Przypadkowo nakłuł on oponę twardą podczas doświadczeń przeprowadzanych na psie, a mających na celu zbadanie wpływu kokainy na nenyy rdzeniowe. Potem powtórzył świadomie wstrzyknięcie podpajęczy- nówkowe, nazywając ten sposób analgezji „znieczuleniem rdzeniowym”, i zasugerował jego przydatność w chirurgii. „Przeznaczenie tego spostrzeżenia może być, jak mi się wydaje, w ogólności warte zanotowania”. Napisał pierwszy podręcznik o analgezji miejscowej w r. 1886.

Nakłu...

Czytaj dalej

Leczenie przedłużonego bezdechu:

-1. Cierpliwie utrzymywać wentylację dodatnim ciśnieniem mieszaniną około 8 l/min podtlenku azotu i tlenu (minimum 30%), starannie unikając zarówno hipo-, jak i hiper- wentylacji. Jeżeli zachodzi potrzeba, należy podać środki uspokajające.

-2. Użyć stymulatora nerwów, aby ustalić, czy bezdech wystąpił z przyczyn ośrodkowych czy obwodowych i – jeżeli to możliwe – czy blok jest typu depolaryzacyjnego czy niedepolaryzacyjnego.

-3...

Czytaj dalej

Blokada sercowych włókien współczulnych

-2. Blokada sercowych włókien współczulnych odśrodkowych od Th4 do Th,, prowadząca do bradykardii i spadku rzutu serca. 3. Bradykardia spowodowana odruchem przedsionkowym lub odruchem Bainbridge’a.

-4. Działanie prawa Mareya prowadzące do tachykardii.5. Zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń i beta-adrenergiczna blokada mięśnia sercowego ze spadkiem rzutu serca, spowodowana wchłanianiem się do krążenia miejscowych analgetyków (niekiedy średni poziom stężenia lignokainy we krwi krążącej prowadzi do zwiększenia rzutu, częstości skurczu serca01, wzrostu ciśnienia tętniczego. Działa tu prawdopodobnie mechanizm ośrodkowy, zależny od sprawnego układu autonomicznego02).

-6...

Czytaj dalej

Analgezja rdzeniowa: podpajęczynówkowa i zewnqtrzoponowa

ANALGEZJA RDZENIOWA PODPAJĘCZYNÓWKOWA. Według opinii autorów tego podręcznika, popartej szerokim praktycznym doświadczeniem, dobrze wykonana i przeprowadzona analgezja rdzeniowa, zarówno podpajęczynówkowa, jak i zewnątrzoponowa, daje w wybranych przypadkach tak dobre wyniki, jak dobra anestezja, i to zarówno z punktu widzenia chorego, chirurga, jak i anestezjologa. Blokady te zapewniają znacznego stopnia zwiotczenie mięśni i analgezję, wywołują pewnego stopnia niedokrwienie i obkurczenie jelit, co ułatwia przeprowadzenie operacji brzusznych.

Czytaj dalej

Rozpoznanie bąblowca

Rozpoznanie bąblowca płuca jest wskazaniem do operacji. Zależnie od umiejscowienia torbieli wykonuje się resekcję brzeżną, segmentarną lub płatową. Poleca się wyłuszczenie torbieli, zwłaszcza mnogich przez delikatne nacięcie miąższu płucnego

-1 torebki zewnętrznej, ostrożne odsłonięcie ektocysty o marmurowobiałym kolorze i jej wypchnięcie przez zastosowanie wzmożonego Ciśnienia w drogach oddecho- Ryc. 4-29. Objaw rentgenowski pływającej wych (rozdęcie płuca) rodzi się ona wtedy lilii wodnej.

Czytaj dalej

Odma opfucnowa

Odma opłucnowa powstająca w wyniku uszkodzenia opłucnej i niewielkiego stopnia rozerwania miąższu płucnego daje się zwykle opanować aspiracją przez nakłucie lub założenie ssania opłucnowego. Odma pod ciśnieniem zdarza się rzadko, świadczy o rozległym rozerwaniu miąższu płuca i większego oskrzela oraz o wytworzeniu się mechanizmu zastawkowego. Stwarza warunki do powstania ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej i wymaga natychmiastowego odbarczenia przez założenie drenu ssącego.

Czytaj dalej

SPOSÓB LUNDA76.

Do operacji przepukliny i wyrostka robaczkowego: 16, 14 lub 12 mg. Do operacji w dolnej części brzucha: 18, 16 lub 14 mg. Do operacji w górnej części brzucha: 20, 17 lub 14 mg.

b. SPOSÓB LUNDA76. W 20 ml potrójnie destylowanej wody rozpuszcza się 20 mg krystalicznej ametokainy. Ciężar właściwy otrzymanego roztworu wynosi 1002 w temperaturze ciała. Roztwór stosowany jest jako hipobaryczny.

Czytaj dalej

ROZWÓJ NACZYŃ

Łuki aortowe, których w sumie jest 6, zanikają w różnych okresach życia płodowego. Ostatecznie po podziale wspólnego pnia tętniczego powstaje jeden łuk aorty, zwykle lewostronny (chociaż bywa i odwrotnie). Pierwszy i drugi łuk zanikają najwcześniej obustronnie. Z niezrośniętych dogłowowych ramion obu aort grzbietowych powstaje prawa i lewa tętnica szyjna wewnętrzna. Z dogłowowych wolnych ramion obu aort brzusznych powstają tętnice szyjne zewnętrzne. Po prawej stronie z 4 łuku aortalnego powstaje prawa tętnica podobojczykowa, a doogonowa część aorty brzusznej zanika. Lewa tętnica podobojczykowa powstaje już z właściwego łuku aorty. Obecność i ewentualne przeznaczenie 5 łuku aortalnego są lcwestio-

Czytaj dalej

Błona rozrodcza

Błona rozrodcza tworzy pęcherz wypełniony początkowo przezroczystym płynem, po kilku miesiącach wytwarzają się w niej przez pączkowanie komory lęgowe z główkami tasiemca – skoleksami. Połączone z błoną cienkimi szypułkami często się odrywają i pękają, i razem ze skoleksami tworzą osad (piasek) na dnie pęcherza. Z nich mogą powstać pęcherze potomne wewnętrzne również z komorami lęgowymi i główkami. Postać larwalną bąblowca stanowią więc 3 rodzaje pęcherzy: macierzysty, potomne i komory lęgowe. Główki w komorach lęgowych lub piasku, jeśli trafią do przewodu pokarmowego psa, dają początek postaciom dojrzałym tasiemca, natomiast uwolnione do jam ciała lub narządów wewnętrznych gospodarza pośredniego dają początek nowym pęcherzom – jest to bąblowica wtórna.

Torbiel bąb...

Czytaj dalej

Przyczyny:

a. Mechaniczna, spowodowana upośledzeniem hydrodynamiki płynu mózgowo-rdze- niowego, co powoduje napinanie nerwu odwodzącego. W miejscu, gdzie 6 nerw czaszkowy biegnie ku przodowi od tylnego brzegu mostu, prostopadle do niego przebiegają tętnica módżkowa dolna i tętnica słuchowa wewnętrzna. W razie nieznacznego przemieszczenia się móżdżku dochodzi do naciągnięcia tych tętnic, które – unieruchomione w dole przez tętnicę podstawną – mogą ucisnąć na nerw, jak ciasna obrączka.

b...

Czytaj dalej