ŚRODKOWA ANALGEZJA RDZENIOWA

W celu uzyskania blokady obustronnej wstrzyknięcie wykonuje się w pochyleniu kręgosłupa o 5° głową w dół, aby zapobiec gromadzeniu się środka analgetycznego w obrębie krzywizny krzyżowej kręgosłupa. Po zakończeniu wstrzykiwania chory powinien być natychmiast ułożony poziomo na wznak.

b. ŚRODKOWA ANALGEZJA RDZENIOWA, stosowana w zabiegach w dolnej części brzucha (Th,-F-L4). Nakłucie w przestrzeni L2_3. Chory w pozycji leżącej na boku, pochylony o 5° głową w dół. Wstrzykuje się 1,4-1,8 ml roztworu środka analgetycznego rozcieńczonego równą objętością płynu mózgowo-rdzeniowego. W opisanym ułożeniu chory -pozostaje przez 5 minut, gdy chodzi o analgezję jednostronną. Gdy potrzebna jest analgezja obustronna (np. do zabiegów w obrębie jamy brzusznej), po zakończeniu wstrzykiwania chory układany jest na wznak o 5° głową w dół.

Czytaj dalej

Odma opłucnowa

w czasie fiuoroskopii, pobrania ropy na posiew i antybiogram, przepłukania jego jamy i podania miejscowo antybiotyku. Na ogół nie podejmuje się decyzji leczenia operacyjnego ropnia płuc w ostrej fazie g.z.p.

Reasumując wskazania do interwencji chirurgicznej w powikłanym ‘przebiegu g.z.p. należy powrócić do paru istotnych spraw.

Odma opłucnowa powodująca ostry stan niewydolności oddechowej na ogól łatwo daje siQ opanować typowym postępowaniem leczniczym, przeprowadzonym przez chirurga mającego doświadczenie w wyborze miejsca drenażu i ocenie jego działania. Przy źle działającym drenażu rozprężenie płuca nie postępuje, utrzymują się przestrzenie powietrzne w opłucnej, często wielokomorowe, wytwarzające stały ucisk na płuco. Rozprężenie płuca decyduje o likwidacji zapalenia opłucnej, zapobiega gromadzeniu się wysięku i rozprzestrzenianiu się zakażenia. Utrzymujący się rop- niak opłucnej sprzyja nadlcażeniem go innymi bakteriami, zwłaszcza Gram-ujem- nymi, które dalej utrudniają leczenie.

Czytaj dalej

PREMEDYKACJA

Niedostateczna premedykacja przed analgezją rdzeniową może świadczyć o niedostatecznej trosce o chorego. Może także prowadzić do zaburzenia płynnego przebiegu nawet dobrze wykonanej analgezji. Chory, który mimo podanej premedykacji przyjeżdża na blok operacyjny zdenerwowany, powinien otrzymać dożylnie dodatkową dawkę środków uspokajających lub narkotycznych.

Wielu anestezjologów podaje w premedykacji 10 mg morfiny z 0,4 mg skopolaminy, a w czasie zabiegu w celu wywołania snu tiopental w małych dawkach, wspomagany podtlenkiem azotu w mieszaninie z tlenem i, jeżeli to konieczne, wziewnym środkiem anestetycznym.

Czytaj dalej

Pierwsze znieczulenie

Pierwsze znieczulenie rdzeniowe wykonane zostało przez J. Leonarda Corninga (1855- -1923), neurologa z Nowego Jorku w r. 18854. Przypadkowo nakłuł on oponę twardą podczas doświadczeń przeprowadzanych na psie, a mających na celu zbadanie wpływu kokainy na nenyy rdzeniowe. Potem powtórzył świadomie wstrzyknięcie podpajęczy- nówkowe, nazywając ten sposób analgezji „znieczuleniem rdzeniowym”, i zasugerował jego przydatność w chirurgii. „Przeznaczenie tego spostrzeżenia może być, jak mi się wydaje, w ogólności warte zanotowania”. Napisał pierwszy podręcznik o analgezji miejscowej w r. 1886.

Nakłu...

Czytaj dalej

Leczenie przedłużonego bezdechu:

-1. Cierpliwie utrzymywać wentylację dodatnim ciśnieniem mieszaniną około 8 l/min podtlenku azotu i tlenu (minimum 30%), starannie unikając zarówno hipo-, jak i hiper- wentylacji. Jeżeli zachodzi potrzeba, należy podać środki uspokajające.

-2. Użyć stymulatora nerwów, aby ustalić, czy bezdech wystąpił z przyczyn ośrodkowych czy obwodowych i – jeżeli to możliwe – czy blok jest typu depolaryzacyjnego czy niedepolaryzacyjnego.

-3...

Czytaj dalej

Blokada sercowych włókien współczulnych

-2. Blokada sercowych włókien współczulnych odśrodkowych od Th4 do Th,, prowadząca do bradykardii i spadku rzutu serca. 3. Bradykardia spowodowana odruchem przedsionkowym lub odruchem Bainbridge’a.

-4. Działanie prawa Mareya prowadzące do tachykardii.5. Zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń i beta-adrenergiczna blokada mięśnia sercowego ze spadkiem rzutu serca, spowodowana wchłanianiem się do krążenia miejscowych analgetyków (niekiedy średni poziom stężenia lignokainy we krwi krążącej prowadzi do zwiększenia rzutu, częstości skurczu serca01, wzrostu ciśnienia tętniczego. Działa tu prawdopodobnie mechanizm ośrodkowy, zależny od sprawnego układu autonomicznego02).

-6...

Czytaj dalej

Analgezja rdzeniowa: podpajęczynówkowa i zewnqtrzoponowa

ANALGEZJA RDZENIOWA PODPAJĘCZYNÓWKOWA. Według opinii autorów tego podręcznika, popartej szerokim praktycznym doświadczeniem, dobrze wykonana i przeprowadzona analgezja rdzeniowa, zarówno podpajęczynówkowa, jak i zewnątrzoponowa, daje w wybranych przypadkach tak dobre wyniki, jak dobra anestezja, i to zarówno z punktu widzenia chorego, chirurga, jak i anestezjologa. Blokady te zapewniają znacznego stopnia zwiotczenie mięśni i analgezję, wywołują pewnego stopnia niedokrwienie i obkurczenie jelit, co ułatwia przeprowadzenie operacji brzusznych.

Czytaj dalej

Rozpoznanie bąblowca

Rozpoznanie bąblowca płuca jest wskazaniem do operacji. Zależnie od umiejscowienia torbieli wykonuje się resekcję brzeżną, segmentarną lub płatową. Poleca się wyłuszczenie torbieli, zwłaszcza mnogich przez delikatne nacięcie miąższu płucnego

-1 torebki zewnętrznej, ostrożne odsłonięcie ektocysty o marmurowobiałym kolorze i jej wypchnięcie przez zastosowanie wzmożonego Ciśnienia w drogach oddecho- Ryc. 4-29. Objaw rentgenowski pływającej wych (rozdęcie płuca) rodzi się ona wtedy lilii wodnej.

Czytaj dalej

Odma opfucnowa

Odma opłucnowa powstająca w wyniku uszkodzenia opłucnej i niewielkiego stopnia rozerwania miąższu płucnego daje się zwykle opanować aspiracją przez nakłucie lub założenie ssania opłucnowego. Odma pod ciśnieniem zdarza się rzadko, świadczy o rozległym rozerwaniu miąższu płuca i większego oskrzela oraz o wytworzeniu się mechanizmu zastawkowego. Stwarza warunki do powstania ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej i wymaga natychmiastowego odbarczenia przez założenie drenu ssącego.

Czytaj dalej

SPOSÓB LUNDA76.

Do operacji przepukliny i wyrostka robaczkowego: 16, 14 lub 12 mg. Do operacji w dolnej części brzucha: 18, 16 lub 14 mg. Do operacji w górnej części brzucha: 20, 17 lub 14 mg.

b. SPOSÓB LUNDA76. W 20 ml potrójnie destylowanej wody rozpuszcza się 20 mg krystalicznej ametokainy. Ciężar właściwy otrzymanego roztworu wynosi 1002 w temperaturze ciała. Roztwór stosowany jest jako hipobaryczny.

Czytaj dalej