Bodźce czuciowe

Bodźce czuciowe przewodzone są do wzgórza drogą rdze- niowo-wzgórzową brzuszną. Czucie głębokie przenosi się sznurami tylnymi i drogami rdzeniowo-móżdżkowymi. •

Czucie wibracji przewodzone jest sznurami tylnymi. Korzeń przedni i tylny, pokryte oponą miękką, pajęczą,i twardą, przebiegają przez przestrzeń zewnątrzoponową i łączą się ze sobą w obrębie otworów międzykręgowych, tworząc główne pnie nerwów rdzeniowych. Po krótkim przebiegu dzielą się na pierwotne odgałęzienia przednie i tylne, które są nerwami mieszanymi. Podczas analgezji rdzeniowej blokowane są one niejako wtórnie, rzeczywistym miejscem działania środków analgetycznych są bowiem korzenie ner? wowe. Istnieją dowody, że środki analgetyczne po podaniu Ryc. 25. Poziomy segmentów. podpajęczynówkowym przesiąkają wzdłuż pni nerwowych

aż na odległość 2 cm poza otwory międzykręgowe. Środki analgetyczne działają w pierwszej kolejności na włókna autonomiczne, potem czuciowe i ruchowe, przy czym najdłużej działają na włókna, które blokują się najłatwiej: tak więc blokada czuciowa będzie trwała dłużej niż ruchowa i zwykle sięga ona o dwa segmenty rdzeniowe wyżej niż porażenie ruchowe.

POZIOMY POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW (ryc. 25). Krocze S^ okolica pachwinowa Li! pępek Th10 łuk żebrowy Th6_8 linia łącząca sutki Th4_5 druga przestrzeń międzyżebrowa Th2: obojczyk C3_4. Skóra nad linią łączącą brodawki sutkowe ma podwójne unerwienie od C:1 do C4 oraz Th,, Th3, Th4, tak że nawet analgezja obejmująca poziom Cs nie blokuje wszystkich impulsów z tej okolicy. Dowodem, że blokada osiągnęła poziom Thlf jest niemożność utrzymania między palcami kartki papieru (unerwienie mięśni międzykostnych od C8 i ThJ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>