Blokada sercowych włókien współczulnych

-2. Blokada sercowych włókien współczulnych odśrodkowych od Th4 do Th,, prowadząca do bradykardii i spadku rzutu serca. 3. Bradykardia spowodowana odruchem przedsionkowym lub odruchem Bainbridge’a.

-4. Działanie prawa Mareya prowadzące do tachykardii.5. Zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń i beta-adrenergiczna blokada mięśnia sercowego ze spadkiem rzutu serca, spowodowana wchłanianiem się do krążenia miejscowych analgetyków (niekiedy średni poziom stężenia lignokainy we krwi krążącej prowadzi do zwiększenia rzutu, częstości skurczu serca01, wzrostu ciśnienia tętniczego. Działa tu prawdopodobnie mechanizm ośrodkowy, zależny od sprawnego układu autonomicznego02).

-6. Działanie wchłaniającej się adrenaliny, jeżeli była zastosowana, powoduje beta- -stymulację, przejawiającą się wzrostem rzutu serca i spadkiem oporu obwodowego. Gdy nie stosowano adrenaliny, można się spodziewać większego spadku średniego ciśnienia tętniczego03.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>